header
maj 2024
pwścpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

gmina czarna


korzeszow

oke krakow

logomen

bip logo 2

 

Rada Rodziców jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski). 

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Radą Pedagogiczną.

 

1.PREZYDIUM I CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW

Przewodniczący - Barbara Balasa

Zastępca - Małgorzata Tadla

Skarbnik - Marta Kochanowska - Barycza

CZŁONKOWIE:

Katarzyna Pękala

Grzegorz Kutrzuba

Jadwiga Poproch

Anna Modelska

Małgorzata Drożdż

Kontakt do przewodniczącego rady- Barbara Balasa 506-396-630

Kontakt do zastępcy - Małgorzata Tadla 534-243-321

Kontakt do skarbnika- Marta Kochanowska - Barycza 788-762-193

 

2.DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW.

 Rada Rodziców działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnątrzszkolnych aktów prawnych, w tym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, statutu szkoły oraz Regulaminu RR , a także na podstawie innych norm postępowania oraz dokumentów, niezbędnych do funkcjonowania Rady Rodziców.

Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły oraz instytucji sprawujących nadzór nad działalnością Szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

Rada Rodziców uchwala Regulamin działalności Rady Rodziców, który obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców. Cały zakres kompetencji RR znajduje się w regulaminie RR, który dostępny jest u przewodniczącego rady.

ZEBRANIA RADY RODZICÓW - co najmniej 1 raz na 4 miesiące, o dacie informuje przewodniczący rady lub Dyrekcja szkoły na 7 dni przed planowanym spotkaniem a w sprawach pilnych 3 dni przed zebraniem. Zebranie zwołuje przewodniczący RR lub Dyrekcja szkoły. W zebraniach RR (na zaproszenie Dyrekcji lub prezydium RR) uczestniczą członkowie wszystkich trójek klas 0-8.

Wszystkie zebrania z RR są protokołowane, a najważniejsze podjęte decyzje przedstawione na zebraniach ogólnych wszystkich rodziców w szkole.

3.FUNDUSZE RADY RODZICÓW

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym "sponsorem" tej działalności jesteście Państwo Wy - Rodzice każdego ucznia naszej szkoły!

Zapewniamy Państwa, że Rada Rodziców jest potrzebna i trzeba ją wspierać finansowo a pieniądze wpłacane nie są marnotrawione, tylko w sposób przemyślany wykorzystywane dla Naszych Dzieci.

Wysokość składki na RR w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 50zł.

Przypominamy, że składka jest dobrowolna, jednak w przypadku małej ilości wpłat nie będziemy w stanie realizować zamierzonych działań na ten rok szkolny.

Przypominamy też, że jeżeli uczęszcza do szkoły dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, Rodzic płaci składkę tylko za jedno dziecko.

Informuje również, że w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej istnieje możliwość zwolnienia całkowitego z wpłaty na RR (Proszę zgłaszać do Dyrekcji lub prezydium RR).

SKŁADKĘ NA RADĘ RODZICÓW WPŁACAMY DO KOŃCA LISTOPADA .

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKI RODZICOM ,KTÓRZY WPŁACILI USTALONĄ KWOTĘ NA RADĘ RODZICÓW - W TYM ROKU SZKOLNYM WPŁACIŁO 96 % RODZICÓW!

 

ÓWNE CELE WYDATKOWE ZE SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

1.Dyplomy dla najmłodszych dzieci, klasa 1 -pasowanie na ucznia, pasowanie na czytelnika.

2.Dyplomy i książki dla wszystkich dzieci klas 0-1 na zakończenie roku.

3.Pamiątki dla wszystkich uczniów kończących klasę 8.

4.Nagrody i dyplomy w konkursach wewnątrzszkolnych.

5.Nagrody i dyplomy dla uczniów ze świadectwem z paskiem na zakończenie roku.

6.Zakup słodyczy na różne uroczystości szkolne(Mikołajki, Andrzejki itp.)

7.Organizacja Dnia Dziecka i innych imprez w ciągu roku szkolnego.

 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOTOWEJ

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1.

Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", uchwalono na podstawie art. 83 ust. 41 art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148, Z późn. zm.) oraz  Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowej zwanego dalej "statutem".

2.

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 2. cele, kompetencje i zadania Rady Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej w Chotowej zwanej dalej "Szkoła";
 3. organizację Rady Rodziców, w tym wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;
 4. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych, o których mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 5. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli Rad Oddziałowych, o których mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do Rady Rodziców;
 6. sposób gromadzenia, przechowywania, dysponowania i likwidowania funduszy Rady Rodziców oraz zasady wydatkowania tych funduszy.
 7. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 8. Organy Szkoły: organy Szkoły, o których mowa w Statucie, w tym Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski;
 9. Rada Oddziałowa: wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych;
 10. Rodzice: rodzice uczniów oraz inni opiekunowie prawni uczniów;
 11. Rada Rodziców: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Chotowej

3.

Terenem działania Rady Rodziców jest budynek Szkoły oraz obszar położony na zewnątrz tego budynku. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w szczególności w tych, w których przebywają uczniowie Szkoły w trakcie realizacji przez Szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział 2

Status i cele Rady Rodziców

1.

 1. Rada Rodziców jest społecznym, samorządnym organem Szkoły, reprezentującym ogół Rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły.
 2. Rada Rodziców działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnątrzszkolnych aktów prawnych, w tym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Statutu oraz Regulaminu, a także na podstawie innych norm postępowania oraz dokumentów, niezbędnych do funkcjonowania Rady Rodziców.
 3. Celem Rady Rodziców jest REPREZENTOWANIE OGÓLU RODZICÓW SZKOŁY ORAZ:
 4. zapewnienie Rodzicom, we współpracy z innymi Organami Szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły;
 5. współdziałanie, organizowanie i rozwijanie współpracy Rodziców z Organami Szkoły, w tym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi podmiotami, aby doskonalić statutową i ustawową działalność Szkoły;
 6. organizowanie różnych form aktywności Rodziców, które wspomagają proces nauczania, wychowania i opieki w Szkole oraz w środowisku szkolnym, w tym branie udziału w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy Szkoły;
 7. prezentowanie wobec Dyrektora Szkoły, nauczycieli, uczniów oświatowych opinii oraz wniosków rodziców we wszystkich istotnych sprawach Szkoły;
 8. upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu oraz o funkcjach opiekuńczo - wychowawczych i profilaktycznych rodziny i Szkoły;
 9. udzielanie pomocy uczniom, Samorządowi Uczniowskiemu oraz innym organizacjom młodzieżowym działającym w środowisku szkolnym.
 10. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy;

Rozdział 3

Kompetencje i zadania Rady Rodziców

1.

 1. Rada Rodziców uchwala Regulamin działalności Rady Rodziców, który obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły oraz placówki, organu prowadzącego Szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły lub placówki (art.84 ust. 1 u.p.o)

2.

Kompetencje Rady Rodziców

1.Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły lub placówki (art. 84 ust. 2 pkt 1 u.p.o.),

 1. a) Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i Rodziców.
 2. b) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły, to program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą.

c)Program wychowawczo - profilaktyczny ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki (art. 84 ust. 2 pkt 2 u.p.o.),

 

 1. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 3 u.p.o.),

 

 1. opiniowanie podjęcia przez stowarzyszenia lub inną organizację działalności w szkole lub placówce (art. 86 ust. 2 u.p.o.),

 

 1. udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (art. 63 ust. 14 u.p.o.),

 

 1. wnioskowanie o powołanie rady szkoły (art. 58 ust. 13 u.p.o.),

 

 1. wnioskowanie i wyrażanie zgody w kwestiach związanych z wprowadzeniem obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju według wzoru ustalonego w porozumieniu z dyrektorem szkoły (art. 100 u.p.o.),

 

 1. wyrażanie opinii przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust. 6 i 7 KN),

 

 1. wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela (art. 6a ust. 1 KN, z zastrzeżeniem ust. 13),

(Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego nauczyciela.)

 

 1. opiniowanie propozycji zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania fizycznego (§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego; Dz.U.2017.1322),

 

 1. możliwość uczestniczenia w pracy zespołu powypadkowego (§ 43 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; Dz.U. z 2002r. Nr 6, poz.69 ze zmianami),

 

 1. udział w pracy komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w przypadku stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z prawem (§ 17 ust. 7 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; Dz.U.2017.1534),

 

 1. wnioskowanie, wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, o nadanie imienia szkole lub placówce przez organ prowadzący (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli; Dz.U.2017.649),

 

 1. udział w pracach zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzoru pedagogicznego, rozpatrującego odwołanie nauczyciela i dyrektora szkoły lub placówki od oceny jego pracy (§ 7 ust. 1 oraz § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego; Dz.U.2016.2035).

 

 1. udział w badaniach związanych z prowadzoną w szkole lub placówce ewaluacją zewnętrzną i wewnętrzną (procedury ewaluacji).

 

 1. 16. opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym (§ 5 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego; Dz.U.2017.1603), )

 

 1. prawo wypowiedzenia się ( w ramach konsultacji)w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych ,które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoringu)(art,108 ust, Prawo Oświatowe).

 

Rozdział 4

Tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych i przedstawicieli Rad Oddziałowych do Rady Rodziców

1.

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych obejmuje następujące czynności:

 1. wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu oddziałowym rodziców w każdym roku szkolnym, przy czym wybory odbywają się bez względu na liczbę rodziców obecnych na pierwszym zebraniu;
 2. podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają w głosowaniu tajnym lub jawnym Rady Oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału;
 3. w wyborach do Rad Oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden Rodzic, który może oddać jeden głos;
 4. wybory do Rady Oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału;
 5. kandydat do Rady Oddziałowej wyraża zgodę na kandydowanie;
 6. za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów;
 7. w przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania;
 8. wybrani członkowie Rady Oddziałowej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, następnie zastępcę Przewodniczącego i Skarbnika;
 9. z przeprowadzonych wyborów Rada Oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Rodziców;

2.

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli Rad Oddziałowych do Rady Rodziców obejmuje następujące czynności:

 1. wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu oddziałowym rodziców w każdym roku szkolnym, przy czym wybory odbywają się bez względu na liczbę rodziców obecnych na pierwszym zebraniu;
 2. wybory przeprowadza się spośród rodziców wybranych do Rady Oddziałowej bezpośrednio, w głosowaniu tajnym;
 3. w wyborach jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic, który może oddać jeden głos;
 4. kandydat na przedstawiciela do Rady Rodziców wyraża zgodę na kandydowanie;
 5. za wybranego na przedstawiciela do Rady Rodziców uważa się tego rodzica z Rady Oddziałowej, który uzyskał największą liczbę głosów;
 6. w przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania;
 7. z przeprowadzonych wyborów Rada Oddziałowa sporządza protokół, który Przewodniczący po podpisaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Rodziców;

8.Rada Rodziców i Rady Oddziałowe mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając wówczas zasady i zakres wzajemnej współpracy.

 

Rozdział 5

Struktura Rady Rodziców

1.

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, tak aby każdy oddział miał swojego reprezentanta w Radzie Rodziców.

a)w skład Rady Rodziców wchodzi minimum 7 osób.

 1. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:
 2. Przewodniczący,
 3. Zastępca Przewodniczącego
 4. Skarbnik
 5. Kadencja Rady Rodziców oraz Prezydium trwa dany rok szkolny.
 6. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, w tym w razie pisemnej rezygnacji z członkostwa w Prezydium przez członka Prezydium, na zebraniu Rady Rodziców przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji Rady Rodziców (tj. do końca danego roku szkolnego).
 7. Rada Rodziców może odwołać z ważnych powodów Prezydium oraz w całości powołać nowe Prezydium lub może odwołać i dokonać wyboru nowego członka Prezydium w trybie wyborów uzupełniających na okres do końca kadencji Rady Rodziców (tj. do końca danego roku szkolnego).
 8. Członkostwa w Radzie Rodziców nie łączy się z pełnieniem jakichkolwiek funkcji w innych organach Szkoły lub w organach prowadzących Szkołę. Członkiem Rady Rodziców nie może być również osoba, która jest spokrewniona, spowinowacona lub w inny sposób związana osobiście z osobą pełniącą funkcję w organach Szkoły z uwagi na mogący wystąpić konflikt interesów (zapis ten nie dotyczy Samorządu Uczniowskiego). Okoliczność taka jest podstawą do odwołania członka z Rady Rodziców.

Rozdział 6

Zasady działania Rady Rodziców

1.

 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców z poprzedniego roku szkolnego lub jego Zastępca, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyboru przedstawicieli Rad Oddziałowych do tworzonej Rady Rodziców. Przewodniczący lub jego Zastępca prowadzą pierwsze zebranie.
 2. Pierwsze zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w przypadku obecności na tym zebraniu co najmniej połowy przedstawicieli Rad Oddziałowych do Rady Rodziców.
 3. Kolejne zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Prezydium Rady Rodziców z własnej inicjatywy, na wniosek minimum 1/3 członków Rady Rodziców lub na wniosek Dyrektora Szkoły.
 4. Jeżeli przedstawiciel Rady Oddziałowej do Rady Rodziców nie może uczestniczyć w zebraniu Rady Rodziców, to może upoważnić pisemnie do udziału w takim zebraniu inną osobę, wchodzącą w skład Rady Oddziałowej.
 5. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w budynku Szkoły, a w razie potrzeby także w innym miejscu, jeżeli zorganizowania zebrania w takim miejscu wymagają szczególne okoliczności lub ważne sprawy społeczności szkolnej. Możliwa jest także organizacja zebrań online ze względu na reżim sanitarny lub wniosek przedstawicieli Rady Rodziców.

2.

 1. Na pierwszym zebraniu Rada Rodziców wybiera spośród siebie Prezydium w składzie, o którym mowa w rozdziale 5 pkt.2 regulaminu.
 2. Wybory do Prezydium odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym, na zasadach ustalonych przez przedstawicieli Rad Oddziałowych obecnych na pierwszym zebraniu Rady Rodziców. Kandydaci na określone stanowisko w Prezydium wyrażają zgodę na kandydowanie.
 3. Jeżeli kandydaci na określone stanowisko w Prezydium uzyskają tę samą liczbę głosów, to przeprowadza się kolejną turę głosowania na te osoby.
 4. Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie jej członek niebędący członkiem Prezydium, Przewodniczący lub jego Zastępca zarządza wybory uzupełniające przedstawicieli Rady Oddziałowej, którą dany członek reprezentował w Radzie Rodziców.

3.

 1. Zebrania Rady Rodziców przygotowuje i prowadzi Przewodniczący lub inny upoważniony przez niego Członek Prezydium.
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady Rodziców oraz Dyrektora Szkoły, na minimum 7 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego, w sprawach szczególnych, na minimum 3 dni przed terminem zebrania.
 3. W zebraniach Rady Rodziców, z głosem doradczym, mogą brać udział:
 4. Dyrektor Szkoły lub osoba pisemnie upoważniona przez Dyrektora Szkoły, na zaproszenie Rady Rodziców,
 5. przedstawiciele Rad Oddziałowych

c. inne osoby, za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.

 1. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji ostanie zdrowia uczniów.(art.83.ust.1a Prawo Oświatowe)
 2. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt.a i c oraz 4 powyżej, biorą udział w tej części zebrania Rady Rodziców, które dotyczy ich zakresu spraw. Osoby te nie biorą udziału w głosowaniach.
 3. Zebrania Rady Rodziców odbywają się co najmniej raz na cztery miesiące kalendarzowe, a jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności lub ważne sprawy społeczności szkolnej, w innym terminie, odpowiednim do tych okoliczności lub spraw.

4.

 1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.
 2. Zebranie Rady Rodziców może podejmować uchwały lub inne rozstrzygnięcia we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
 3. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu, uprawnionych do głosowania.
 4. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
 5. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 6. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
 7. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane przy wykorzystaniu głosowania online.
 8. W razie równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego.
 9. Rada Rodziców może podejmować uchwały oraz rozstrzygać sprawy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stosując odpowiednio postanowienia Regulaminu i pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Rodziców zostali poinformowani o treści projektu uchwały lub rozstrzygnięcia.
 10. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Rady Rodziców oraz do podpisywania wszelkich dokumentów w imieniu Rady Rodziców upoważniony jest Przewodniczący lub Zastępca RR, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Prezydium o treści oświadczenia woli lub o treści dokumentu.

5.

 1. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców, nieujawniania poruszanych na tych zebraniach spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 2. W przypadku nieprzestrzegania praw i obowiązków Rady Rodziców wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, z przepisów wewnątrzszkolnych oraz Statutu i Regulaminu, przez pracowników Szkoły oraz organy Szkoły, Rada Rodziców może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora Szkoły lub do organu prowadzącego i oczekiwać na wyczerpujące, pisemne wyjaśnienia w zainicjowanej sprawie.
 3. W przypadku sporu Rady Rodziców z innymi organami Szkoły, Prezydium ma prawo zwrócić się do organu nadzorującego działalność Szkoły z prośbą o rozstrzygnięcie tego sporu.

6.

 1. Zebrania Rady Rodziców oraz podjęte uchwały Rady Rodziców są protokołowane. Za treść protokołów odpowiada Przewodniczący Rady.
 2. Za protokoły, uchwały oraz inne dokumenty Rady Rodziców odpowiada Prezydium, a jego członkowie współpracują ze sobą i udzielają sobie wzajemnego, niezbędnego wsparcia.
 3. Protokół zebrania Rady Rodziców powinien zawierać w szczególności:
 4. numer, datę i miejsce zebrania,
 5. listę osób obecnych podczas zebrania,
 6. zatwierdzony porządek obrad,
 7. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
 8. przebieg obrad,
 9. streszczenie wystąpień oraz wnioski, uwagi i zastrzeżenia,
 10. treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,
 11. podpisy: Przewodniczącego -Protokolanta.
 12. Protokoły z zebrań Rady Rodziców oraz inne dokumenty związane z działalnością Rady Rodziców przechowywane są przez przewodniczącego Prezydium w trakcie danego roku szkolnego.

5.Z protokołami z zebrań Rady Rodziców są informowani wszyscy członkowie Rady Rodziców w terminie 7 dni od daty spotkania. Uczestnicy spotkania mogą zgłosić uwagi do Protokołu, które Prezydium uwzględnia i przesyła poprawiony Protokół do wiadomości wszystkich członków Rady Rodziców.

6.Rada Rodziców posługuje się pieczątką z napisem "Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chotowej", którą należy umieścić na każdym protokole lub innym dokumencie wystosowanym lub zatwierdzonym przez Radę Rodziców.

 1. Ostatnie w danym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców wskaże miejsce przechowywania kompletu dokumentów oraz zasady przekazania tych dokumentów nowej Radzie Rodziców na kolejny rok szkolny.

7.Rada Rodziców posiada na stronie internetowej Szkoły zakładkę "Rada Rodziców". Wszelkie informacje, które są w niej umieszczane opracowuje Prezydium Rady .

 Następnie po zatwierdzeniu ich przez pozostałych członków RR oraz Dyrekcje Szkoły , informacje na zakładce RR umieszcza wyznaczony przez Dyrekcję Szkoły nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej Szkoły.

Rozdział 7

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

1.

 1. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze:
 2. a) z dobrowolnych składek rodziców

b)z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji, fundacji

c)z dochodów imprez, kiermaszów organizowanych przez Radę Rodziców

d)z funduszy unijnych i projektów edukacyjnych.

 1. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

a)Jeżeli Rada Rodziców nie posiada rachunku bankowego, wszelkie wydatkowania i wpływy odnotowuje się w specjalnie założonym do tego celu preliminarzu.

 1. Jeżeli Rada Rodziców gromadzi fundusze, ustala się następujące zasady ich wydatkowania:
 2. potrzeba wnoszenia dobrowolnej składki oraz propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców, Rada Rodziców i jej Prezydium ustala na początku każdego roku szkolnego;

 b. propozycje wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

c. jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców, drugie jest zwolnione z opłat, a w szczególnym przypadku Rada Rodziców może wyrazić zgodę na niewnoszenie składki przez dzieci  gdy sytuacja materialna rodziców jest trudna

 1. wydatki środków finansowych podlegają rejestracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.
 2. Rada Rodziców może zatrudnić, za wynagrodzeniem, osobę odpowiedzialną za prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych.

2.

WYDATKOWANIE  FUNDUSZY  RADY RODZICÓW

a)wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się poprzez przekazanie środków do dyspozycji prezydium rady

b)Rada Rodziców w szczególności przeznacza zebrane środki na wydatki związane z kształceniem i wychowaniem, uwzględniając przede wszystkim bierzące potrzeby szkolne, głównie fundusze przeznaczone są na:

-imprezy szkolne(np. zabawa choinkowa, Mikołajki szkolne, Andrzejki, Dzień Dziecka)

-na nagrody i dyplomy na konkursy wewnątrzszkolne

-dyplomy i książki dla najmłodszych klas-klasa1 na pasowanie na ucznia, pasowanie na czytelnika

-nagrody i dyplomy dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

-ponadto jeżeli jest taka konieczność i fundusze są wystarczające, Rada Rodziców może przeznaczyć środki również na :

-ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne

-inne , związane z działalnością statutową szkoły.

 

Rozdział 8

Zasady głosowania online

1.

 1. W głosowaniach online mogą brać udział tylko członkowie Rady Rodziców.
 2. Przewodniczący Prezydium lub inny upoważniony przez niego Członek Prezydium wysyła maila do wszystkich członów Rady Rodziców z ankietą. Tylko te osoby mogą oddać głos.
 3. Ankieta jest formą zbierania głosów, na podstawie których zostanie sporządzona uchwała RR.
 4. Zasady głosowania:
 5. Ankiety będą wysyłane z adresu mailowego przewodniczącego Prezydium na adresy e mailowe członków Rady Rodziców.
 6. Aby oddać głos należy wypełnić ankietę i odesłać na adres e mailowy przewodniczącego w czasie ustalonym przez niego.
 7. Reprezentant każdej Rady Oddziałowej może oddać jeden głos.
 8. Treść uchwały wraz z wynikami z danej ankiety będą przekazywane w ramach podsumowania głosowania i wysyłane do członków Rady Rodziców lub do Dyrekcji Szkoły (jeśli głosowanie dotyczyło kwestii zgłoszonych przez Dyrekcję).
 9. Głosowania są podejmowane zwykłą większością głosów osób które oddały głos w ankiecie.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

1.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane na zebraniu Rady Rodziców, a uchwała w tej sprawie podejmowana jest zwykłą większością głosów.
 3. W sprawach, które nie zostały określone w Regulaminie, Rada Rodziców rozstrzyga zwykłą większością głosów.
 4. Uchwalenia Regulaminu działalności Rady Rodziców został przekazany Dyrektorowi Szkoły.

 

 

 

 

Data i podpis Przewodniczącego Rady Rodziców

Data i Podpis Dyrekcji Szkoły

 

 

 

 

 

 

1dd908627f94d62cdf2933b7293cd742.jpg
fcb2f0f23000e1c738af5b0176bdf26f.jpg
5093853454a9c924f3f9c6de2759468a.jpg
02887c57c1bf6cd4247be74faa4b9df1.jpg